πιστοποιητικά
 
 

η εταιρεία - δραστηριότητες //

ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΕΠ 4ης ΤΑΞΗΣ
ISO 9001:2000


H Ανώνυμος Εταιρεία ΤΕΚΜΑ Α.Ε. που συστήθηκε το 1986 αποτελεί την συνέχεια της εταιρείας «ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. - Α. Κανόνης - Σ. Μανιάκης» που συστήθηκε και εργάζεται ανελλιπώς από το έτος 1976.

Η ΤΕΚΜΑ Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία που ασχολείται με κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα ιδιόκτητα γραφεία της, στην Αθήνα και επί της οδού Κ. Παπαρρηγοπούλου 45 και Βαλτινών.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Μανιάκης Σπύρος, ενώ Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Κανόνης Άγγελος.

Σήμερα, η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης (ΜΕΕΠ), εφαρμόζει δε σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 - 2000 (από την ΤUV Rheinland, αριθμός 01 100 035942), για όλα τα έργα που εκτελεί και αφορούν τους τομείς : Οικοδομικά έργα, Υδραυλικά έργα, Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά έργα, έργα Οδοποιίας, Λιμενικά έργα καθώς και έργα Φυσικού Αερίου.

Η ευέλικτη οργανωτική της δομή και το έμπειρο προσωπικό της, καθιστά την ΤΕΚΜΑ Α.Ε. μία δυναμική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στους εξής τομείς :


Όλα τα έργα τα οποία έχει εκτελέσει η εταιρεία, έχουν κατασκευασθεί εμπρόθεσμα και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τον συμβατικό προϋπολογισμό τους, μερικά δε από αυτά σε χρόνους ρεκόρ (Ζάππειο - 4 μήνες, Αρχαιολογικό Μουσείο - 4 μήνες).

Τα τρία τελευταία χρόνια η επιχείρηση μας απασχολεί ημερησίως κατά μέσο όρο 60 τουλάχιστον εργατοτεχνίτες. Γίνεται προσπάθεια να μην πραγματοποιούνται πολλές διαφοροποιήσεις στους εργαζόμενους, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται στο ίδιο ικανοποιητικό επίπεδο. Πολλοί από αυτούς εργάζονται και υπερωριακά όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πρόοδο του έργου. Όσον αφορά τους υπεργολάβους, έχουμε συνεχή συνεργασία με 2 έως 3 σε κάθε είδος εργασίας, από τους οποίους επιλέγουμε τον καταλληλότερο για το συγκεκριμένο έργο.

Στα τακτικώς απασχολούμενα συνεργεία μας προστίθενται επικουρικώς και άλλα, με τα οποία υπάρχει περιστασιακή συνεργασία, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατασκευαζόμενων έργων.

Επί πλέον η ΤΕΚΜΑ Α.Ε., έχει αναπτύξει ανεξάρτητο τομέα που ασχολείται με έργα δικτύων Υποδομής και ειδίκευση στα έργα Φυσικού Αερίου, έργα τα οποία απαιτούν υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας και ειδικό εξοπλισμό, έχει καταστεί δε επίσημος υπεργολάβος της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η εταιρεία εκπονεί μελέτες, προμηθεύει όλα τα απαραίτητα υλικά και κατασκευάζει με την μέθοδο "TURN KEY" το εσωτερικό δίκτυο τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου σε βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τον «Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και έως 16 bar» και τον «Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας εως 1 bar».

Από το 2001 η ΤΕΚΜΑ Α.Ε. έχει ιδρύσει την θυγατρική εταιρεία GHP-TECH ΕΠΕ η οποία εισάγει και εμπορεύεται κλιματιστικά μηχανήματα φυσικού αερίου. Οι δύο εταιρείες σε συνεργασία έχουν μελετήσει και εκτελέσει εγκαταστάσεις ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου (www.ghp.gr).

 
Created By NSN Creations Computer Club SA